Strona główna

Strona główna

Lewy banner

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM: WWW.BILARDSKLEP.PL  


Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem internetowym: www.bilardsklep.pl (dalej zwany również „Sklepem”) stanowi własność spółki EURO-TECH GROUP B&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Mysłowicach, 41-400, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000374975, posiadającej nr NIP: 9542717868 oraz numer REGON : 241838848, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, adres e-mail: sklep@bilardsklep.pl, nr tel.: 783420500, 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Niniejszy Regulamin określa: 

a.       zasady działania Sklepu, w tym zasady oraz tryb składania za pośrednictwem Sklepu Zamówień celem zakupu Towarów i/lub Usług od Sprzedającego; 

b.      rodzaje i zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczna; 

c.      warunki świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną; 

d.      tryb postępowania reklamacyjnego; 

e.      zasady odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem lub Parakonsumentem. 

2.  Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia: 

a.      „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu określający warunki korzystania ze Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego i zasady odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, dostępny na stronie internetowej: www.bilardsklep.pl, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną; 

b.      „Sprzedający” lub „Usługodawca” – EURO-TECH GROUP B&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 41-400, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000374975, posiadająca nr NIP: 9542717868 oraz numer REGON: 241838848, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, adres e-mail: sklep@bilardsklep.pl, nr tel.: 783420500; 

c.      „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności Kupujący; 

d.      „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.); 

e.      Parakonsument” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

f.       „Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną” - usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, wskazane w niniejszym Regulaminie; 

g.      „Kupujący” – Usługobiorca, który zawarł umowę sprzedaży Towaru i/lub Usług ze Sprzedającym; 

h.      „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.bilardsklep.pl, umożliwiający Usługobiorcom korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów i/lub Usług prezentowanych w tym serwisie; 

i.       „Towary” a z osobna „Towar” – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie, mogące być przedmiotem Zamówienia składanego przez Zamawiającego; 

j.       „Usługa” – wszelkie usługi, z wyłączeniem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, oferowane przez Sprzedającego na zasadach i w sposób opisany w ramach Sklepu, mogące być przedmiotem Zamówienia składanego przez Zamawiającego;

k.      „Formularz Rejestracji” – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający rejestrację Usługobiorcy i utworzenie indywidualnego Konta Usługobiorcy;

l.       „Konto Usługobiorcy” – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego dostępny w ramach Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez konkretnego Usługobiorcę, zabezpieczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem określonymi przez Usługobiorcę; 

m.    „Formularz Zamówienia” – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia; 

n.      „Zamówienie” – wypełniony i wysłany przez Usługobiorcę do Sprzedającego Formularz Zamówienia; 

o.      „Zamawiający” – Usługobiorca podejmujący działania w celu wypełnienia i wysłania Formularza Zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług ze Sprzedającym; 

p.      „trwały nośnik” - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

q.      „Informacje Handlowe” – przesyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail informacje o aktualnych produktach i promocjach Sprzedającego, wydarzeniach i aktualnościach związanych z działalnością Sprzedającego. 

3.  Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów i Usług poprzez sieć Internet, w formie umów zawieranych na odległość pomiędzy Kupującymi a Sprzedającym. 

4.  Ilość dostępnych Towarów jest zmienna i informacja o dostępności Towarów podlega stałej aktualizacji.  

5.  Umowy sprzedaży Towarów i Usług zawierane pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim. 

6.  Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi przeglądanie jego zawartości, utworzenie Konta Usługobiorcy oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie na indywidualne żądanie Usługobiorcy zgłaszane elektronicznie za pośrednictwem urządzenia, którym posługuje się Usługobiorca. 

7.  Sprzedający informuje, że w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego Usługobiorca korzysta przy składaniu Zamówienia, mogą pojawiać się pewne wizualne różnice w wyglądzie Towarów oferowanych w Sklepie (np. odcień koloru Towaru, proporcje Towaru, itp.). Zapis ma charakter informacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego za ewentualną niezgodność dostarczonego Towaru z Towarem prezentowanym w Sklepie. 

8.  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania Kupującym Towarów i/lub Usług wolnych od wad (zgodnych z umową). W ramach prowadzonego Sklepu Sprzedający oferuje również Towary drugiego gatunku (niepełnowartościowe), którego właściwości odbiegają od właściwości takiego samego Towaru będącego Towarem pełnowartościowym, w związku z czym cena takiego Towaru niepełnowartościowego jest odpowiednio niższa – w każdym takim przypadku Towar niepełnowartościowy oferowany w ramach Sklepu jest wyraźnie oznaczony jako Towar drugiego gatunku (niepełnowartościowy), a opis takiego Towaru określa właściwości takiego Towaru odbiegające od właściwości takiego samego Towaru będącego Towarem pełnowartościowym.

9.  Sprzedający informuje, że udostępnia na stronach Sklepu dodatkowy środek komunikacji online w postaci formularza kontaktowego. 

 

§2 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1.  Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną): 

a.    usługi o charakterze informacyjnym, w ramach których Usługodawca zamieszcza w Sklepie informacje, w sposób umożliwiający ich przesłanie i wyświetlenie na odpowiednim urządzeniu Usługobiorcy, poprzez przekaz powyższych danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy; 

b.    usługi polegające na możliwości utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta Usługobiorcy oraz korzystania z Konta Usługobiorcy, w tym w szczególności poprzez składanie Zamówień; 

c.    usługi polegające na możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu bez utworzenia Konta Usługobiorcy; 

d.    usługi polegające na możliwości wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i/lub wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Informacji Handlowych oraz przesyłaniu Usługobiorcy Informacji Handlowych; 

e.    usługi polegające na możliwości wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. 

2.  Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne: 

a.    posiadające zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, OS, Android, Linux, 

b.    umożliwiające przeglądanie stron internetowych, 

c.    wyposażone w dostęp do sieci Internet, 

d.    posiadające zainstalowaną jedną z następujących aplikacji do przeglądania stron internetowych: Chrome – wersja najnowsza stabilna, FireFox – wersja najnowsza stabilna, Safari – wersja najnowsza stabilna, Microsoft Edge – wersja najnowsza stabilna. 

3.  Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 

4.  Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę: 

a.    możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów; 

b.    możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. w drodze ataków DOS lub DDoS na witrynę Usługodawcy, w ramach której funkcjonuje Sklep), jak i do systemu Usługobiorcy; 

c.    możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Usługodawcy i/lub Usługobiorcy celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości; 

d.    możliwość przesyłania przez osoby trzecie fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Usługodawcę w celu pozyskania informacji poufnych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Usługobiorca powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość oraz mieć na względzie, że Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorców z prośbą o przesłanie hasła do Konta Usługobiorcy (hasło do Konta Usługobiorcy podawane jest przez Usługobiorcę tylko przy procesie tworzenia Konta Usługobiorcy oraz logowania do Konta Usługobiorcy). 

5.  Usługodawca informuje, że stale stosuje niezbędne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia przez Usługodawcę wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które eliminowałyby te ryzyka całkowicie. 

6.  W trakcie korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na dysku lokalnym Usługobiorcy zapisywane są pliki cookie (tzw. „ciasteczka” - pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, przechowujące informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej Usługodawcy), w celu umożliwienia prawidłowego działania strony internetowej Usługodawcy, na której znajduje się Sklep. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest należyte skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki cookie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu. 

7.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie, przy czym w żaden sposób nie wpływa to na fakt zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży Towarów i Usług zawartych przed zakończeniem świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. O planowanym zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Usługobiorców posiadających Konto Usługobiorcy również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Od chwili zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dostęp do Kont Usługobiorców za pośrednictwem Sklepu nie będzie możliwy. 

8.  Zawarcie umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z jednej z usług wymienionych w niniejszym paragrafie. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dochodzi z chwilą zaprzestania świadczenia tych usług przez Usługodawcę zgodnie z ust. 7 powyżej lub z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną przez Usługobiorcę, tj. m.in. odpowiednio z chwilą rezygnacji z tej usługi zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu, a w przypadku usługi polegającej na możliwości korzystania z Konta Usługobiorcy, również z chwilą usunięcia Konta Usługobiorcy.

 

§3 

REJESTRACJA USŁUGOBIORCY 

 

1.  Rejestracja Usługobiorcy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie. 

2.  Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania przez Usługobiorcę co najmniej następujących danych: 

a.    imienia i nazwiska Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, bądź imienia i nazwiska przedstawiciela Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną, przy czym w takim przypadku, jeżeli przedstawiciel Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną nie jest z mocy prawa umocowany do reprezentowania Usługobiorcy, w tym w szczególności zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną i tym samym utworzenia Konta Usługobiorcy, przedstawiciel ten zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania umocowania do dokonania powyższych czynności w imieniu Usługobiorcy. Założenie Konta Usługobiorcy dla Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną wymaga dodatkowo podania firmy Usługobiorcy oraz numeru NIP po zalogowaniu się na utworzone Konto Usługobiorcy; 

b.    adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwy będzie bezpośredni kontakt z Usługobiorcą, stanowiącego jednocześnie login Usługobiorcy; 

c.    hasła ustalonego przez Usługobiorcę – hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną małą i jedną dużą literę oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny. 

3.  Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania danych umożliwiających korzystanie z Konta Usługobiorcy, tj. loginu oraz hasła jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do reprezentowania Usługobiorcy przy korzystaniu z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności nie jest umocowana do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym. 

4.  Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu i utworzenia Konta Usługobiorcy jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich treści w całości. Oświadczenia te składane są przez Usługobiorcę wraz z wysłaniem Formularza Rejestracyjnego poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracyjnym właściwych pól (tzw. checkbox) obejmujących treść tych oświadczeń. Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do utworzenia Konta Usługobiorcy. Postanowienie to dotyczy także Kupujących składających Zamówienia bez rejestracji i logowania do Konta Usługobiorcy, którzy składają powyższe oświadczenia w Formularzu Zamówienia. 

5.  Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu w następujących przypadkach: 

a.      wniosku Usługobiorcy o usunięcie Konta Usługobiorcy; 

b.      naruszenia przez Usługobiorcę postanowienia § 3 ust. 3 powyżej; 

c.      podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym; 

d.      utworzenia fikcyjnego Konta Usługobiorcy, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Usługobiorcą; 

e.      cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na treść Regulaminu lub niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmienioną treść Regulaminu; 

f.       naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu; 

g.      zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu; 

h.      niekorzystania przez Usługobiorcę z Konta Usługobiorcy (tj. w przypadku braku zalogowania się Usługobiorcy) przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

6.  Usługobiorca może zmienić lub skorygować ewentualne błędy we wprowadzanych przez siebie danych po zalogowaniu się do swojego Konta Usługobiorcy lub wysyłając Usługodawcy wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

 

§4 

REZYGNACJA Z USŁUGI 

 

1.  Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym z posiadania Konta Usługobiorcy. Rezygnacja z posiadania Konta Usługobiorcy możliwa jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Sklepu w ramach posiadanego Konta Usługobiorcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek której dostęp do Konta Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu nie będzie możliwy. 

2.  Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na wykonanie i warunki uprzednio zawartych umów sprzedaży Towarów i/lub Usług. 

 

§5 

ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamówienia realizowane są, tj. mogą być wysyłane do miejsc znajdujących się, na terenie Polski oraz na pozostałym terenie Unii Europejskiej. 

2. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Zamówienia mogą być składane również bez rejestracji i logowania do Konta Usługobiorcy. Wypełnienie Formularza Zamówienia, oprócz danych wskazanych w § 3 ust. 2 lit. a – b Regulaminu wymaga dodatkowo podania przez Zamawiającego następujących danych: 

a.   nazwy (firmy) oraz numeru NIP Usługobiorcy niebędącego Konsumentem;

b.   adresu zamieszkania, a w przypadku zamawiającego niebędącego Konsumentem – adresu siedziby lub adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

c.      adresu do wysyłki - jeżeli jest inny niż adres wskazany w lit. b powyżej;

d.      numeru telefonu kontaktowego, który może zostać udostępniony podmiotowi świadczącemu usługę transportu Towaru do Kupującego lub pod którym Sprzedający będzie mógł poinformować Kupującego o tym, że Towar oczekuje na odbiór w lokalu Sprzedającego (w przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego Towaru w lokalu Sprzedającego). 

3.  Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, posiadające zdolność do czynności prawnych. 

4.  Po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia zawierające oznaczenie kupowanych Towarów i Usług oraz całkowitą kwotę do zapłaty, do uiszczenia której zobowiązany będzie Zamawiający, na którą składają się ceny Towarów i Usług wraz z należnymi podatkami oraz ewentualne koszty wysyłki Towarów. 

5.  Wypełniając Formularz Zamówienia Zamawiający wybiera jeden z następujących sposobów wydania Towaru: 

a.      wysyłka na adres wskazany przez Zamawiającego – ogólna informacja o aktualnie dostępnych sposobach wysyłki znajduje się na stronach Sklepu. W przypadku, gdy poszczególny Towar nie może być wysłany w określony sposób (np. z uwagi na wymiary lub wagę Towaru), na stronie Towaru znajdują się dodatkowe informacje o ewentualnych ograniczeniach w zakresie dostępnych sposobów wysyłki takiego Towaru; 

b.      odbiór osobisty Towaru w lokalu Sprzedającego pod adresem: Mysłowice, 41-400, ul. ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15.

6.  Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym będącym Konsumentem bądź Parakonsumentem dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie wyśle na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, wiadomość elektroniczną stanowiącą podsumowanie i potwierdzenie Zamówienia. Wiadomość ta zawierać będzie m.in. informacje o przedmiocie sprzedaży, jego cenie, sposobie, terminie i kosztach dostawy Towaru, a także łącznej kwocie do zapłaty, terminie zapłaty i formie płatności. Ponadto, w przypadku gdy przedmiot umowy obejmuje świadczenie Usług, wiadomość będzie zawierać również potwierdzenie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jak również oświadczenia, że Zamawiający przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedającego – w przypadku, gdy dane Zamówienie obejmowało zarówno Towary, jak i Usługi, wskazany w niniejszym ustępie przypadek utraty prawa do odstąpienia od umowy dotyczy tylko i wyłącznie Usług.

7.  Zamówienie składane przez Zamawiającego niebędącego Konsumentem ani Parakonsumentem stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług skierowaną do Sprzedającego. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym niebędącym Konsumentem ani Parakonsumentem, na warunkach wskazanych w treści Zamówienia oraz niniejszym Regulaminie, dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. W takim przypadku przyjęcie lub odmowa przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego następuje za pośrednictwem wiadomości wysyłanej przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku przyjęcia Zamówienia wiadomość ta stanowić będzie jednocześnie podsumowanie Zamówienia zawierające m.in. informacje o przedmiocie sprzedaży, jego cenie, sposobie, terminie i kosztach dostawy Towaru, a także łącznej kwocie do zapłaty, terminie zapłaty i formie płatności.  

8.  W przypadku posiadania przez Kupującego Konta Usługobiorcy treść Zamówienia utrwalana jest w ramach historii Konta Usługobiorcy. Sprzedający zapewnia możliwość utrwalenia (zapisania) treści Regulaminu oraz Zamówienia na urządzeniu odbiorczym Usługobiorcy. 

 

§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI I TERMINY REALIZACJI 

 

1.  Ceny Towarów i Usług w Sklepie: 

a.      podawane są w polskich złotych (PLN); 

b.      podawane są w kwotach brutto (zawierających podatek VAT); 

c.      są wiążące do czasu ich zmiany (ewentualna zmiana nie ma zastosowania względem umów zawartych przed jej dokonaniem); 

d.      nie obejmują ewentualnych kosztów wysyłki Towarów, które są podawane oddzielnie. 

2.  Ewentualne koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, chyba że Kupujący i Sprzedający zgodnie postanowią inaczej, przy czym takie uzgodnienie wymaga zachowania formy pisemnej albo dokumentowej albo elektronicznej pod rygorem nieważności. 

3.  Koszty wysyłki zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego sposobu ich wysyłki, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów, a w przypadku jednoczesnego zamówienia więcej niż jednego Towaru, łączny koszt wysyłki tych Towarów uzależniony jest również od tego czy wszystkie Towary mogą zostać wysłane w ramach jednej przesyłki, czy też z uwagi na wagi, wymiary lub różne statusy dostępności (terminy realizacji) poszczególnych Towarów konieczne jest ich wysłanie w ramach kilku przesyłek. 

4.  Kupującemu przysługuje prawo wyboru jednej z następujących form płatności za zamówiony Towar i/lub Usługę:   

a.      płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego – płatności przelewem należy dokonać w terminie 3 dni od zawarcia umowy; 

b.      płatność przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem) – płatności należy dokonać bezpośrednio przed odbiorem Towaru; 

c.      zapłata za pośrednictwem płatności internetowej (Tpay) dokonywana bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia – płatności należy dokonać bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia. 

d.      system płatności ratalnych - kupujący po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: Bank), na której będzie mógł wypełnić i złożyć elektronicznie wniosek o udzielenie kredytu (dalej: „Wniosek kredytowy”).

5.  Termin realizacji dla każdego z Towarów i Usług podawany jest osobno dla każdego z Towarów lub Usług w ramach informacji o Towarze lub Usłudze dostępnych na stronach Sklepu. Termin realizacji to maksymalny termin, w którym Sprzedający wyda Towar Kupującemu lub wykona Usługę zakupioną przez Kupującego, tj. odpowiednio: 

a.      w przypadku wybrania przez Kupującego będącego Konsumentem bądź Parakonsumentem wysyłki na adres wskazany przez Kupującego – termin, w którym przewoźnik dostarczy Towar na adres Kupującego w celu jego przyjęcia przez Kupującego; 

b.      w przypadku wybrania przez Kupującego niebędącego Konsumentem ani Parakonsumentem dostawy na adres wskazany przez Kupującego – termin, w którym Sprzedający powierzy Towar przewoźnikowi w celu dostarczenia go Kupującemu; 

c.      w przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego Towaru w lokalu Sprzedającego – termin, w którym Towar będzie oczekiwał w lokalu Sprzedającego na odbiór przez Kupującego. Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i/lub telefonicznie o tym, że Towar oczekuje na odbiór w lokalu Sprzedającego. 

d.      w przypadku zawarcia przez Kupującego umowy o świadczenie Usługi – termin, w trakcie którego Usługa zostanie wykonana.

6.  Termin realizacji dla każdego z Towarów lub Usług liczony jest: 

a.      Od chwili dokonania płatności - w przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności wskazanej w ust. 4 lit. a lub c powyżej tj. płatności przelewem (przedpłaty) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego lub zapłaty za pośrednictwem płatności internetowej dokonywana bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia;

b.      od chwili zawarcia umowy – w przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności wskazanej w ust. 4 lit. b powyżej, tj. płatności przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem);

c.      od chwili potwierdzenia zawarcia umowy kredytowej przez Bank - w przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności wskazanej w ust. 4 lit. d powyżej, tj. system płatności ratalnych;

7.  W przypadku Zamówienia, dla którego Kupujący wybrał sposób wydania Towarów poprzez wysyłkę na adres wskazany przez Kupującego, a Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Towar i terminy realizacji dla tych Towarów są różne, wówczas Sprzedający wyśle każdy z Towarów w osobnych przesyłkach, tak aby każdy z Towarów został wydany we właściwym terminie realizacji, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże w treści Zamówienia, że oczekuje wysyłki wszystkich Towarów w jednej przesyłce i jednocześnie wagi i wymiary wszystkich Towarów umożliwiają wysłanie ich w jednej przesyłce. W takim przypadku termin realizacji dla wszystkich Towarów objętych takim Zamówieniem stanowi termin realizacji właściwy dla tego z Towarów, który posiada najdłuższy termin realizacji, a Sprzedający dokona wysyłki po skompletowaniu wszystkich zamówionych Towarów.

8.  W przypadku umowy zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem ani Parakonsumentem wydanie Towaru następuje z chwilą jego powierzenia przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru Kupującemu. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru zaistniałych w trakcie wysyłki Towaru, jak również za ewentualne opóźnienie przewoźnika w dostawie Towaru. 

9.  Poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w następujących przypadkach: 

a.      w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, nie dokonał zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4 lit. a powyżej – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu terminu płatności wskazanego w ust. 4 lit. a powyżej; 

b.      w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przy odbiorze osobistym lub przy odbiorze przesyłki od przewoźnika (za pobraniem), odmówił odebrania Towaru i/lub odmówił dokonania płatności albo Towar nie mógł zostać wydany Kupującemu z przyczyn, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności; 

c.      w przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności stanowiącą zapłatę za pośrednictwem płatności internetowej dokonywanej bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia, a zapłata należności za zamówiony Towar nie nastąpiła w ciągu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia - w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu wskazanego wyżej terminu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia. 

d.      w przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności stanowiącą zapłatę za pośrednictwem systemu płatności ratalnych, a potwierdzenie zawarcia umowy kredytowej przez Bank nie nastąpiło w ciągu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia - w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu wskazanego wyżej terminu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia. 

10.Sprzedającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

a.      w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, nie dokonał zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4 lit. a powyżej; 

b.      w przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności stanowiącą zapłatę za pośrednictwem płatności internetowej dokonywanej bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zamówienia, a zapłata należności za zamówione Usługi nie nastąpiła w ciągu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia. 

c.      w przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności stanowiącą zapłatę za pośrednictwem systemu płatności ratalnych, a potwierdzenie zawarcia umowy kredytowej przez Bank nie nastąpiło w ciągu 3 dni od momentu wysłania Formularza Zamówienia.

 

 

§7 

ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA LUB PARAKONSUMENTA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY 

 

1.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.), Kupującemu będącemu Konsumentem bądź Parakonsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (w przypadku umów, których przedmiotem jest sprzedaż Towarów) bądź zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (w przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług), doręczanych Kupującemu wraz z niniejszym Regulaminem w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie Zamówienia. 

2.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem przez Kupującego nie jest obowiązkowe. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Towaru). W przypadku odesłania Sprzedającemu Towaru na koszt Sprzedającego, Sprzedający zażąda od Kupującego zwrotu kwoty poniesionej opłaty. 

4.  Zwrotów Towarów należy dokonywać na adres: ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15, 41-400, Mysłowice.

5.  Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem bądź Parakonsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu w odniesieniu do umów:

  1.  w której przedmiotem świadczenia są usługi, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

 

§8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ TOWARÓW (RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 

1.  Część Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu objęta jest gwarancją udzielaną przez podmioty trzecie (np. producentów, dystrybutorów). W odniesieniu do każdego z Towarów informacje o Towarze zamieszczone w Sklepie zawierają wyraźne wskazanie czy są one objęte taką gwarancją wraz z informacją o podmiocie, który udziela gwarancji oraz warunkach takiej gwarancji. 

2.  W oparciu o przepis art. 558 § 1 ustawy – Kodeks cywilny, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona względem Kupującego niebędącego Konsumentem ani Parakonsumentem. 

3.  Sprzedający ponosi względem Kupującego będącego Konsumentem lub Parakonsumentem odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową, na podstawie i zgodnie z przepisami rozdziału 5A ustawy o prawach konsumenta - zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 i 2 wskazanej ustawy odpowiedzialność ta obejmuje również Towary z elementami cyfrowymi, również w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, nawet jeżeli są one dostarczane przez osobę trzecią. 

 

§9 

REKLAMACJE 

 

1.  Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe albo używane – w przypadku każdego Towaru jego opis zawarty na stronie zawiera wyraźną informację czy Towar ten jest nowy czy używany.

2.  Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, ewentualnych wad sprzedanych Towarów, jak i w zakresie dotyczącym Usług mogą być składane przez Kupujących i Usługobiorców w szczególności w jeden z następujących sposobów:  

a.      korespondencyjnie pod adresem: EURO-TECH GROUP B&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15, 41-400 Mysłowice,

b.      za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sklep@bilardsklep.pl

3.  Sprzedający rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i w tym samym terminie informuje Kupującego lub Usługobiorcę o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 poniżej. 

4.  Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

5.  Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym.  

6.  Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 

§10 

INFORMACJA HANDLOWA 

 

1.  Informację Handlową (Newsletter) uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracji Konta Usługobiorcy, na Formularzu Zamówienia lub na odrębnym formularzu elektronicznym, właściwego pola obejmującego dobrowolną zgodę na otrzymywanie takiej informacji.  

2.  Sprzedający gromadzi i przechowuje przesłane przez Usługobiorców zgody na otrzymywanie Informacji Handlowej drogą elektroniczną.  

 

§11 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.  Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Kupujących jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO. 

2.  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sprzedającego danych osobowych Usługobiorców i Kupujących, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 

a.      wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących, jak również zmiana okoliczności faktycznych, mające znaczenie dla treści Regulaminu, 

b.      dostosowanie do ewentualnych zmian technicznych Sklepu, 

c.      zmiany w ofercie Sprzedającego skutkujące koniecznością dokonania zmian w Regulaminie. 

2.  W przypadku zmian w Regulaminie Sprzedający powiadamia wszystkich swoich Usługobiorców, którzy utworzyli wcześniej Konto Usługobiorcy, o treści zmian w następujący sposób: 

a.      stosownym komunikatem zamieszczonym w interfejsie Konta Usługobiorcy przy najbliższym logowaniu Usługobiorcy, a także  

b.      w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podanej przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta Usługobiorcy.  

3.  Usługobiorcy, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu dalszej możliwości korzystania z Konta Usługobiorcy muszą wyrazić zgodę na zmiany Regulaminu najpóźniej w chwili pierwszego logowania do Konta Usługobiorcy po dokonaniu zmian Regulaminu. 

4.  Zmiana Regulaminu w myśl ust. 1 i 2 w żaden sposób nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży Towarów i/lub Usług zawartych przed zmianą Regulaminu. 

5.  Część treści zawartych na stronach Sklepu podlega ochronie m.in. jako utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, w szczególności dotyczy to zdjęć Towarów oraz znaków firmowych producentów, przez co kopiowanie i rozpowszechnianie takich treści, jak również używania ich do celów handlowych, bez zgody uprawnionych podmiotów, może być zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6.  Sprzedający oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070). 

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU SKLEPU 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

(POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW)

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.: EURO-TECH GROUP B&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 41-400, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15, adres e-mail: sklep@bilardsklep.pl nr tel.: 783-420-500 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 


Załącznik nr 2 do REGULAMINU SKLEPU

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

(POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY)

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.: EURO-TECH GROUP B&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, 41-400, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15, adres e-mail: sklep@bilardsklep.pl nr tel.:783-420-500 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Adresat: 

EURO-TECH GROUP B&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 15

41-400 Mysłowice

Nr tel.: +48 783420500

Adres e-mail: sklep@bilardsklep.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów (*) /o świadczenie następującej usługi (*) 

 

- Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 
Regulamin zaktualizowany dnia 9 października 2023 roku